ZAVŘÍT
Zpět na homepage
 
 
 
 
 
 
   
English version

Best practices

BEST PRACTICES 
pro poradce

• Finanční poradce (dále jen „poradce“) se klientovi musí představit, sdělit mu své jméno, svá oprávnění, společnost, kterou reprezentuje, předat na sebe kontakty a případné reference. Pokud poradce klienta sám kontaktoval, měl by uvést, odkud na něj získal kontakt.

• Každý poradce by měl především dbát obecných principů odborné péče. Jedním ze základních prvků odborné péče je respektování zájmů zákazníka a snaha o naplnění jeho požadavků.

• Poradce naprosto otevřeně a srozumitelně poskytuje informace, jedná s klientem jako s rovnocenným partnerem s přihlédnutím k tomu, že klient není odborník.

• Poradce klienta upozorní nejen na klady, ale také zápory navržených řešení. U investice jej za všech okolností upozorní na rizika, zejména riziko tržní, úvěrové, kreditní a měnové. Pokud investice není garantována, klient to musí vědět dříve, než se rozhodne své peníze investovat.

• V případě pojištění musí klient předem znát přesný rozsah pojistné ochrany, tedy nejen výši pojistných částek, ale také podmínky plnění, včetně podstatných výluk.

• U pojistných produktů s rezervotvornou složkou musí být klient před podpisem smlouvy výslovně a dostatečně srozumitelně upozorněn na předpokládaný vývoj této složky.

• Klient musí být upozorněn na povinnost daňových odvodů a následky nesplnění uložených povinností.

• Poradce poskytuje kontinuální službu. Nestačí pouze jednorázové sjednání smluv. Poradce průběžně ověřuje potřeby klienta a jeho spokojenost, přičemž dokáže reagovat na změny ve finanční nebo životní situaci klienta.

• Poradce poskytuje vždy pravdivé a úplné informace.

• Pokud poradce učiní slib, je povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby jej dodržel.

• Pokud není poradce schopen smlouvu/pokyn předat bezodkladně, je povinen na tuto skutečnost klienta upozornit a zdůraznit přitom skutečnost, že může dojít, v případě investic, k pohybu kurzu investičního nástroje.

• Poradce je povinen klienta připravit na možná rizika spojená s investicí, zejména mu vysvětlit podstatu volatility a investičního horizontu.

• V případě stížnosti je důležité písemné zaznamenání průběhu stížnosti = řešení stížnosti musí být zaznamenáno od podání až k finálnímu vyřešení (např. náhradě škody), takový záznam by měl být klientovi na žádost zpřístupněn.

• Pokud klient souhlasí, pořídit se při řešení stížnosti z jednání zápis, který obě strany podepíší.

• Poradce nesmí s řešením stížnosti ustat, dokud není dosaženo výsledku, ať už ve prospěch klienta či nikoliv.

 

© 2010 AFIZ
AFIZ, z.s., V Jámě 1, 110 00 Praha 1
tel.: xxx