ZAVŘÍT
Zpět na homepage
 
 
 
 
 
 
   
English version

Best practices

BEST PRACTICES 
pro klienta

• Finanční poradce (dále jen „poradce“) se klientovi musí představit, sdělit mu své jméno, svá oprávnění, společnost, kterou reprezentuje, předat na sebe kontakty a případné reference. Pokud poradce klienta sám kontaktoval, měl by uvést, odkud na něj získal kontakt.

• Klient může požadovat po poradci předložení dokladu totožnosti, živnostenské oprávnění, osvědčení o registraci u ČNB. Případně může požadovat sdělení takových údajů, aby si klient mohl pravdivost tvrzených skutečností ověřit prostředky komunikace na dálku, např. na internetových stránkách ČNB, telefonátem na zákaznickou linku společnosti zastoupené poradcem apod.

• Znaky nedůvěryhodného poradce:
        
1. je indiskrétní = hovoří o jiných zákaznících a sděluje o nich důvěrné informace
2. klient ho nezajímá = nesnaží se naslouchat klientovým přáním, opakuje zjevně naučené fráze
3. klienta si neváží = klienta poučuje a dává najevo, že pro něj není důležitý
4. zneužívá informace = snaží se přesvědčit klienta iracionálními nebo spekulativními informacemi
5. nejedná profesionálně = je příliš osobní, nevyjadřuje se vhodně
6. je agresivní = činí ultimáta, používá manipulativní techniky prodeje
7. má nedostatek informací = na dotazy klienta není schopen rychle a nebo přesvědčivě reagovat
8. má neobvyklé požadavky = vyžaduje směnku, vyžaduje zálohu před podpisem smlouvy, podmiňuje zprostředkování jednoho produktu uzavřením jiného,
9. nabízí nevhodný produkt = jako čistou investici nabízí životní pojištění, nebo nabízí produkt, který nemá zákazníkem požadované parametry
10. nepodává dostatečné informace = podává informace, které jsou výlučně pozitivní a klientovi námitky odráží zdůrazňováním pozitiv produktu
11. není ochoten zjistit relevantní informace

• Nikdy a v žádném případě by neměl klient uzavírat a podepisovat smlouvu, kterou si řádně nepřečetl a neprostudoval. 
        
• Klient by měl mít možnost srovnání podmínek stávající smlouvy s podmínkami nabízené smlouvy.

• Než se klient rozhodne zrušit pojistnou smlouvu s rezervotvornou složkou, měl by mu poradce sdělit předpokládanou částku odkupného a pokud to není možné, upozornit jej, aby se předem sám informoval o této skutečnosti u svého pojistitele. Jedině při znalosti této částky, kterou by si klient měl v konkrétní pojišťovně ověřit, může zákazník učinit odpovědné rozhodnutí.

• Pokud poradce požaduje úhradu služeb nebo pojistného, měl by si klient předem ověřit u společnosti, kterou poradce reprezentuje, zda má poradce k převzetí peněz oprávnění. Požadavku úhrady služeb nebo pojistného musí předcházet podpis smlouvy. O převzetí prostředků musí poradce vystavit potvrzení. Při pochybnostech by klient peníze předávat neměl.

• V případě podání stížnosti na poradce by řešení stížnosti mělo být zaznamenáno od podání až k finálnímu vyřešení.


 

© 2010 AFIZ
AFIZ, z.s., V Jámě 1, 110 00 Praha 1
tel.: xxx