ZAVŘÍT
Zpět na homepage
 
 
 
 
 
 
   
English version

Chci podat stížnost na zprostředkovatele nebo finanční instituci

Co byste měli vědět, než se rozhodnete podat stížnost

 • Stížností, podanou orgánu státního dohledu - např. ČNB, nelze dosáhnout vyřešení věci samé, tedy například získání plnění z pojistky, které pojišťovna odmítla vyplatit nebo uhrazení škody, kterou vám způsobil finanční zprostředkovatel.
 • Orgány státního dohledu nemají pravomoc řešit záležitosti, vyplývající ze smluvních vztahů mezi klientem a finanční institucí či zprostředkovatelem.
 • Orgány státního dohledu mohou pouze posoudit soulad či nesoulad činnosti finanční instituce či zprostředkovatele s platnou právní úpravou pro jejich činnost a pokud zjistí nesoulad, mohou ve správním řízení udělit sankci. Tato sankce však neřeší vlastní problém stěžovatele – nezajistí vám tedy nápravu ve vaší konkrétní záležitosti.
 • Jako stěžovatel nejste účastník správního řízení, byť by bylo zahájeno na základě vaší stížnosti. Máte pouze právo se dozvědět, zda na základě vaší stížnosti bylo správní řízení zahájeno či zda byla vaše stížnost shledána nedůvodnou a řízení zahájeno nebylo.
 • Pokud chcete dosáhnou věcného vyřešení vaší konkrétní záležitosti, musíte se obrátit se žalobou na místně příslušný soud (zpravidla okresní či obvodní soud v místě sídla finanční instituce nebo místa podnikání zprostředkovatele). Jedině soud může rozhodnout, zda vám náleží nějaké plnění či odškodnění, orgány státního dohledu tuto pravomoc nemají.
 • Výjimkou, kdy se nemusíte obracet na soud, jsou stížnosti na banky v oblasti platebního styku, pokud se jedná o částku do 50.000 eur (cca 1.3 milionu Kč). Stejně tak můžete postupovat, pokud se stížnost týká životního pojištění nebo kolektivního investování. V tom případě se můžete obrátit na finančního arbitra . V jeho kompetenci je rozhodnout i o případné náhradě škody.
 • Svůj postup můžete bezplatně konzultovat s některou z organizací na ochranu spotřebitelů, například SOS nebo SČS

Výhody členství zprostředkovatele v AFIZ pro klienta

 • Pokud je zprostředkovatel, na kterého si chcete stěžovat, členem AFIZ, má to pro vás nesporné výhody.
 • AFIZ nabízí službu SMÍR, v rámci které je možné na půdě AFIZ a za účasti kvalifikovaných právníků dosáhnout věcného řešení formou mimosoudního vyrovnání – tedy uzavřením smíru spojeného s dohodnutým narovnáním věci. Podmínkou je, že s takovým smírčím řízením a jeho výsledkem souhlasí obě strany sporu – tedy jak zprostředkovatel, tak i vy. AFIZ v tomto případě nemá roli rozhodce, specializovaní právníci pouze usměrňují jednání a upozorňují obě strany sporu na možné důsledky jejich jednání, pokud by spor skončil u soudu.
 • AFIZ má vlastní Disciplinární řád , který umožňuje i na základě podnětu od klienta postihnout zprostředkovatele – člena AFIZ za neetické jednání, tedy za porušení Etického kodexu AFIZ . Díky tomu máte možnost si v případě člena AFIZ stěžovat na jednání, které by jinak orgány státního dohledu neřešily, neboť se nejedná o porušení zákona, ale „pouze“ o porušení etických pravidel.
 • Sankce udělená zprostředkovateli Etickým výborem podle Disciplinárního řádu ovšem neřeší věc samou – nevede tedy k narovnání mezi zprostředkovatelem a klientem, k tomu slouží služba AFIZ SMÍR, popsaná výše.

Desatero nespokojeného klienta:

 1. Než se rozhodnete věc řešit, pečlivě zvažte, zda vaše nespokojenost je opravdu důvodná – to znamená, že má příčinu v nekorektním jednání někoho druhého.
 2. Připravte si veškeré důkazy pro svá tvrzení, nejlépe v listinné (písemné) podobě.
 3. Svoji nespokojenost uplatněte nejprve u toho, kdo ji podle vás zavinil nebo za ni nese zodpovědnost.
 4. Pokud dotyčný vystupoval jménem nějaké společnosti a sám na vaši stížnost nereaguje, obraťte se na tuto společnost.
 5. Pokud neuspějete podle bodu 3) nebo 4) a dotyčný je členem AFIZ, obraťte se na Etický výbor AFIZ (viz sekce Podnět Etickému výboru). 
 6. Pokud dotyčný členem AFIZ není, obraťte se na státní dohled, který u pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů a jejich vázaných zástupců vykonává ČNB
 7. Totéž můžete udělat, pokud nejste spokojeni s řešením věci na půdě AFIZ.
 8. Pokud požadujete náhradu škody nebo plnění ze smlouvy a nedošlo k mimosoudnímu narovnání, nezbývá vám, než se s věcí obrátit na soud.
 9. Před podáním žaloby, která je spojena s povinností uhradit soudní poplatek, věc konzultujte s právníkem.
 10. Ke konzultaci můžete využít některou z organizací na ochranu spotřebitelů, například SOS nebo SČS

 

© 2010 AFIZ
AFIZ, z.s., V Jámě 1, 110 00 Praha 1
tel.: xxx