ZAVŘÍT
Zpět na homepage
 
 
 
 
 
 
   
English version

VI. mezinárodní fórum CIFA

Ve dnech 28. – 30. dubna 2008 se v prostorách České národní banky v Praze konalo VI. mezinárodní fórum CIFA (Convention of Independent Financial Advisors), které neslo název „Svoboda investorů nebo ochrana spotřebitelů“. V tomto duchu byly i obsahy jednotlivých bloků konference, mezi nimiž byly velmi zajímavými např. blok věnující se hlavnímu tématu konference (Svoboda investorů nebo ochrana spotřebitelů) či blok týkající se dopadů směrnice MIFID. Během konference vystoupila řada významných osobností – od národních regulátorů přes generální ředitele řady asociací a organizací k odborníkům na finančním trhu. Česká republika měla na letošním fóru silné zastoupení v podobě viceguvernéra ČNB Miroslava Singera, náměstka ministra financí Milana Šimáčka, člena Představenstva AFIZ a předsedy Legislativní a právní komise Petra Šafránka či Zdeňka Hustáka, působícího v Advokátní kanceláři BBH.

Konferenci CIFA zahájil předseda a výkonný prezident CIFA – Pierre Christodoulidis. Během úvodních proslovů vystoupil vedle guvernéra České národní banky, Zdenka Tůmy, i prezident Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ) Tomáš Ježek, který během uvítaní účastníků konference vyjádřil své potěšení nad tím, že se konference koná poprvé mimo Ženevu, přičemž si zástupci CIFA vybrali právě Prahu.

V již zmíněném bloku, nesoucím název „Svoboda investorů nebo ochrana spotřebitelů“, reprezentoval názory českého orgánu regulace a dohledu viceguvernér ČNB, Miroslav Singer. Během svého krátkého vystoupení shrnul problematiku ochrany spotřebitele v ČR (např. důvody ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb) a nastínil několik otázek, kterými je třeba se nadále zabývat a které vyvstaly, mimo jiné, z důvodu zaměření nynějšího dohledu ČNB na dvě rámcově odlišné oblasti: oblast finančního trhu (zájmem ČNB je stabilita finančního sektoru) a oblast ochrany spotřebitele (dohled v oblasti ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb je v kompetenci ČNB od února 2008, kdy vstoupila v platnost novela zákona č. 634/1992 SB., o ochraně spotřebitele, která implementovala předpisy EU – změnou: 36/2008 Sb.). Tyto dvě oblasti dohledu jsou, dle Miroslava Singera, při krátkodobém pohledu navzájem v určitém rozporu. Dále se Miroslav Singer pozastavil nad roztříštěností regulace a dohledu v ČR v oblasti ochrany spotřebitele, kde mimo ČNB působí Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu , Česká obchodní inspekce, Úřad finančního arbitra , řada zájmových a profesních sdružení apod., a nad možnými riziky, která pro ČNB plynou z nově svěřené oblasti ochrany spotřebitele.
Velice zajímavým pohledem na dané téma byl pohled profesora financí působícího ve Švýcarském bankovním institutu, Hanse Geigera, z jehož projevu byla patrná jistá rezervovanost k přílišné ochraně spotřebitele na úkor svobody investorů. Uvedl, že pokud má existovat právní ochrana spotřebitele, je důležité, aby existovala rovnoměrně napříč celým trhem a nebyla zaměřena pouze na oblast investic (tento názor zazněl v průběhu konference několikrát od různých řečníků). Kriticky se vyjádřil i k ustanovením směrnice MiFID, která zavádí povinnost kategorizace klientů, což může ve svém důsledku vést k odmítání klientům zprostředkovat jimi požadované investice. Tím je „chráněna nejen hloupost spotřebitelů / klientů, ale také jejich talent, neboť jsou ve své možnosti jednání velmi omezeni“.

Účastníkům konference byla dále představena Charta práv investora, která byla vytvořena organizací CIFA a jejímž cílem je definice základních a nezadatelných práv investora. Blok věnující se dopadům směrnice MiFID byl také velmi zajímavý, pro české účastníky i z toho důvodu, že se v létě letošního roku očekává s velkou pravděpodobností nabytí účinnosti novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která právě tuto směrnici transponuje do české legislativy. Zkušenosti zde vyjádřili zástupci z Itálie, Anglie, Německa či Belgie. Poznatky a dopady se v každé zemi o něco málo liší, avšak nejčastěji zmiňovaným pozitivním dopadem směrnice MiFID bylo posílení důvěry ve finanční trh (v podobě větší záruky pro klienty, která je spojena s větší odpovědností zprostředkovatelů). Naopak mezi nejčastěji zmiňovanými možnými negativními dopady se objevovaly obavy ze vzniku rizika zaplavení klienta množstvím povinných informací, čímž pro něj může být ohrožena celková srozumitelnost poskytované služby. Velmi často byla zmiňována i nejasnost v oddělení služby investičního poradenství a investičního zprostředkování a s tím související nastavení standardů odbornosti (ty nejsou na evropské úrovni konkrétně řešeny). Řada přednášejících se shodovala v tom, že služba nezávislého finančního poradce by neměla zahrnovat službu následného zprostředkování produktů, neboť by pak byla ohrožena tato nezávislost v podobě střetu zájmů. Nezávislý finanční poradce by tak měl poskytovat klientům pouze odborné poradenství, a to jako službu placenou přímo klientem (na rozdíl od zprostředkovatelů, kteří jsou odměňování provizním způsobem) .

Jak však ukázala prezentace generálního sekretáře FECIF, Vincenta J. Deruddera, není podíl těchto nezávislých finančních poradců, kteří by byli placeni přímo klienty, v zemích Evropy významný (viz. následující tabulka procentuelního zastoupení odlišných druhů zprostředkovatelů / poradců v oblasti investic). Vincent Derudder dále zdůraznil, že náklady regulace ve finančním sektoru tvoří okolo 70 % celkových nákladů na IT systémy a až 400 % z celkových administrativních nákladů (uchovávání údajů apod.).

Čtyři kategorie evropských zprostředkovatelů

Vázaní zástupci nabízející pouze jeden produkt 23 % Vázaní zástupci nabízející více produktů (v rámci jedné platformy) 53 % Brokeři 18 % Poradci / plánovači – placení přímo klientem 6 % Zdroj: FECIF Poznámka: údaje jsou pouze za členy FECIF

Nejen pro české účastníky konference byl dále zajímavý blok, ve kterém byly prezentovány finanční trhy v nových členských státech EU, konkrétně v Polsku, na Slovensku a v České republice. Ve všech třech zemích je možné pozorovat relativně příznivý ekonomický vývoj, růst objem finančních prostředků ve finančním sektoru, či růst zájmu o hypoteční úvěry. Trendy, které je možné pozorovat na českém finančním trhu jsou růst zadluženosti domácností, zvyšující se míra regulace a v neposlední řadě konkurence a konsolidace trhu.

Na závěr lze jen konstatovat, že VI. mezinárodní fórum CIFA bylo velmi úspěšné. Účast byla hojná a spokojenost účastníků velká. Pro všechny přítomné bylo vedle kvalitních přednášek zajištěno i občerstvení ve formě výborných večeří, obědů a koktejlů.

 

© 2010 AFIZ
AFIZ, z.s., V Jámě 1, 110 00 Praha 1
tel.: xxx