ZAVŘÍT
Zpět na homepage
 
 
 
 
 
 
   
English version

Disciplinární řád Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ)

Disciplinární řád Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ)

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1.1 Disciplinární řád upravuje postup orgánů Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (dále též „Asociace“) v disciplinárním řízení o disciplinárním provinění, pravomoci orgánů Asociace, disciplinární opatření a práva účastníků disciplinárního řízení.

1.2 Každý člen Asociace je disciplinárně odpovědný za disciplinární provinění.

1.3 Disciplinárním proviněním se rozumí porušení:
a) právních předpisů regulujících finanční trh,
b) stanov Asociace a vnitřních předpisů závazných pro členy Asociace,
c) Etického kodexu Asociace,
d) obecně uznávaných etických norem na finančním trhu.

Čl. 2
Disciplinární opatření

2.1 Disciplinární opatření je:
a) písemné napomenutí,
b) pokuta,
c) pozastavení členství v Asociaci,
d) vyloučení z Asociace,
e) uveřejnění disciplinárního opatření.

Čl. 3
Ukládání disciplinárních opatření


3.1 Disciplinární opatření lze uložit za
a) disciplinární provinění korporativního člena Asociace nebo
b) disciplinární provinění individuálního člena Asociace anebo
c) disciplinární provinění spolupracovníka člena Asociace, který sám není členem Asociace. V tomto případě lze disciplinární řízení zahájit a případně uložit disciplinární opatření členovi Asociace, pro kterého spolupracovník vykonává či vykonával činnost, a to za jednání tohoto spolupracovníka, jímž se dopustil porušení norem podle Čl. 1 odst. 1.3 písm. a), c) a d). Ustanovení odstavce 1.2 se použije obdobně.

3.2 Individuálnímu členu Asociace lze uložit pokutu až do výše 100.000 Kč.

3.3 Korporativnímu členu Asociace lze uložit pokutu až do výše 1.000.000 Kč.

3.4 Při ukládání disciplinárních opatření příslušný orgán Asociace přihlédne zejména k závažnosti a okolnostem spáchání disciplinárního provinění a současně dbá toho, aby uložené disciplinární opatření nebylo ve zjevném rozporu se závažností a okolnostmi spáchání disciplinárního provinění, jakož i s majetkovými poměry obviněného.

3.5 Rozhodnutí je v právní moci, nelze-li se proti němu odvolat.

3.6 Pokuta je splatná do 15ti dnů od jejího pravomocného uložení.

Čl. 4
Disciplinární orgány

4.1 Disciplinárními orgány projednávajícími disciplinární provinění jsou Etický výbor Asociace, jeho Disciplinární senáty, prostřednictvím nichž Etický výbor Asociace zpravidla disciplinární provinění projednává, a Představenstvo Asociace.

4.2 Disciplinární senát projedná disciplinární provinění na svém zasedání a vypracuje návrh rozhodnutí, který postoupí ke schválení a přijetí rozhodnutí Etickému výboru Asociace. O návrhu rozhodnutí mohou členové Disciplinárního senátu hlasovat per rollam. K přijetí návrhu rozhodnutí postupem per rollam je zapotřebí hlasů všech členů disciplinárního senátu. Není-li dosaženo všech hlasů, Disciplinární senát může projednat návrh rozhodnutí na svém dalším nejbližším zasedání anebo může postoupit projednání disciplinárního provinění Etickému výboru Asociace.

4.3 Disciplinárními orgány přijímajícími rozhodnutí v disciplinárním řízení jsou Etický výbor a Představenstvo Asociace. Podrobnosti stanoví Jednací řád Etického výboru Asociace a Jednací řád Představenstva Asociace.

4.4 Etický výbor může přijmout návrh rozhodnutí předložený Disciplinárním senátem postupem per rollam. K přijetí rozhodnutí postupem per rollam je zapotřebí hlasů dvou třetin všech členů Etického výboru Asociace. Není-li dosaženo této většiny hlasů, projedná Etický výbor Asociace disciplinární provinění zpravidla na svém nejbližším zasedání.

Čl. 5
Působnost orgánů Asociace v disciplinárním řízení

5.1 Etický výbor Asociace zahajuje disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárním provinění a o uložení disciplinárního opatření.

5.2 Zjistí-li Etický výbor Asociace disciplinární provinění, toto ve svém rozhodnutí konstatuje a může uložit disciplinární opatření podle Čl. 2, a to i souběžně, anebo může od uložení disciplinárního opatření upustit, bylo-li dosaženo účelu disciplinárního řízení.

5.3 Proti rozhodnutí o disciplinárním provinění se lze odvolat k Představenstvu Asociace, nestanoví-li tento předpis anebo Stanovy Asociace jinak.

Čl. 6
Účastníci disciplinárního řízení

6.1 Účastníkem řízení je člen Asociace obviněný z disciplinárního provinění. Jde-li o disciplinární řízení podle Čl. 3 odst. 3.1 písm. c), je účastníkem řízení člen Asociace, pro kterého spolupracovník vykonává či vykonával činnost (dále též „obviněný“).

Čl. 7
Zahájení disciplinárního řízení

7.1 Disciplinární řízení zahajuje Etický výbor Asociace z vlastního podnětu a to zpravidla na základě oznámení klienta, člena AFIZ nebo orgánu AFIZ.

7.2 Disciplinární řízení se zahajuje dnem následujícím po dni doručení oznámení příslušného orgánu Asociace o zahájení řízení obviněnému doporučeným dopisem s dodejkou na adresu, kterou člen naposledy uvedl jako svoji adresu trvalého pobytu pro potřeby vedení seznamu členů Asociace. Pokud nedojde k fyzickému doručení dopisu, považuje se 10. dnem uložení na poště za doručený (fikce doručení). Jde-li o disciplinární řízení podle Čl. 3 odst. 3.1 písm. c), doručuje se na adresu sídla korporativního člena Asociace.

7.3 Obviněný může požádat, aby veškerá další korespondence probíhala elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvede. Tuto žádost může učinit elektronicky z příslušné e-mailové adresy, která bude nadále sloužit pro další komunikaci. Na straně Asociace bude komunikace probíhat přes adresu sekretariat@afiz.cz.

7.4 O skutečnosti, že obviněnému bylo odesláno písemné oznámení o zahájení disciplinárního řízení, sekretariát AFIZ odešle sms zprávu na číslo mobilního telefonu obviněného, je-li podle seznamu členů známo, a e-mailové oznámení na e-mailovou adresu, je-li podle seznamu členů známa Nestane-li se tak, nemá to vliv na správnost postupu příslušného orgánu AFIZ v disciplinárním řízení.

7.5 Vyjádření k zahájení disciplinárního řízení anebo jiná podání, zejména odvolání, musí obviněný činit písemně nebo elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy podle bodu 7.3 Disciplinárního řádu.

Čl. 8
Rozhodnutí

8.1 Příslušný orgán Asociace rozhodne o disciplinárním provinění tak, že
a) řízení zastaví, anebo
b) vysloví, že se obviněný dopustil disciplinárního provinění a
c) uloží disciplinární opatření anebo od jeho uložení upustí.

8.2 Postupem podle písm. a) příslušný orgán Asociace rozhodne, nebylo-li na základě zjištěného skutkového stavu prokázáno disciplinární provinění.

8.3 Rozhodnutí podle písm. b), bylo-li uloženo disciplinární opatření, musí být odůvodněno tak, že příslušný orgán Asociace uvede pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci. Vzdá-li se obviněný práva na odvolání anebo bylo-li upuštěno od uložení disciplinárního opatření, rozhodnutí odůvodněno být nemusí.

8.4 Rozhodnutí musí obsahovat poučení o možnosti či nemožnosti podat odvolání.

8.5 Pro doručování rozhodnutí, jakož i jiných písemností v elektronické podobě se použijí ustanovení Čl. 7 odst. 7.2 až 7.5.

8.6 Lze-li se proti rozhodnutí odvolat, musí tak být učiněno nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Později podané odvolání se považuje za opožděné, ledaže obviněný prokáže, že se z vážných objektivních důvodů, zejména zdravotních, nemohl seznámit s obsahem rozhodnutí. Mezi důležité objektivní důvody nelze zejména zařadit skutečnosti, že obviněný nevlastní osobní počítač anebo s ním či s internetem neumí zacházet.

Čl. 9
Odvolání

9.1 Proti rozhodnutí Etického výboru Asociace o disciplinárním provinění a souvisejícím uložení disciplinárního opatření podle Čl. 2 se lze odvolat k Představenstvu Asociace.

9.2 Proti rozhodnutí o zastavení řízení podle Čl. 8 odst. 8.1 písm. a) anebo proti rozhodnutí jímž se od uložení disciplinárního opatření upouští se nelze odvolat. Rovněž se nelze samostatně odvolat proti důvodům rozhodnutí.

9.3 Odvolání lze podat písemně do patnácti dnů od doručení rozhodnutí k Představenstvu Asociace prostřednictvím generálního sekretáře anebo postupem podle Čl. 7 odst. 7.5 na adresu e-mailové schránky sekretariat@afiz.cz.

9.4 Včasné odvolání má odkladný účinek. Etický výbor Asociace může odkladný účinek odvolání vyloučit pouze při uložení disciplinárního opatření podle Čl. 2 písm. c) pokud to vyžadují závažné okolnosti případu.

Čl. 10
Řízení o odvolání

10.1 Představenstvo Asociace projedná odvolání zpravidla na svém nejbližším zasedání a pokud tomu nebrání závažné okolnosti, tak na tomto zasedání o odvolání též rozhodne.

10.2 Představenstvo může rozhodnutí Etického výboru:
a) potvrdit,
b) zrušit a vrátit věc k novému projednání a rozhodnutí,
c) změnit rozhodnutí o disciplinárním provinění nebo od jeho uložení upustit,
d) odmítnout odvolání pro opožděnost.

10.3 Proti rozhodnutí Představenstva není odvolání přípustné.

10.4 Při doručování rozhodnutí o odvolání se postupuje obdobně podle ustanovení
Čl. 7 odst. 7.2 až 7.5.

Čl. 11
Uveřejnění informace o možném disciplinárním provinění mimo disciplinární řízení

11.1 Představenstvo Asociace může ve zvlášť odůvodněných případech, zejména kdy prokazatelně získalo důvěryhodné informace o zvlášť hrubém porušení etických norem na finančním trhu ze strany člena Asociace, rozhodnout, že Asociace uveřejní informaci o možném disciplinárním provinění i před zahájením anebo v průběhu disciplinárního řízení. Uveřejnění zajistí sekretariát Asociace na pokyn Představenstva.

Čl. 12
Přechodná a závěrečná ustanovení

12.1 Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení Valnou hromadou Asociace.

12.2 Řízení zahájená před nabytím účinnosti tohoto disciplinárního řádu se dokončí podle původního předpisu.


V Praze dne 23. března 2016

 

předseda Valné hromady

 

 

© 2010 AFIZ
AFIZ, z.s., V Jámě 1, 110 00 Praha 1
tel.: xxx