ZAVŘÍT
Zpět na homepage
 
 
 
 
 
 
   
English version

Etický kodex

Preambule

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR vznikla s cílem podpořit rozvoj služeb na finančním trhu a zvyšování ochrany spotřebitelů. AFIZ se aktivně podílí na tvorbě podmínek a pravidel napomáhajících při prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a posílení obecné důvěry ve finanční trh. K naplnění těchto cílů vydává AFIZ tento Etický kodex, jenž je souborem základních etických norem jednání v oblasti poskytování služeb na finančním trhu, k jejichž dodržování se člen AFIZ dobrovolně zavazuje svým vstupem do AFIZ.

ČL I.

Základní ustanovení

Člen AFIZ je vždy při výkonu své činnosti na finančním trhu povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, všechna ustanovení Etického kodexu a pravidla profesionálního chování v souladu s etickými principy obecně uznávanými na finančním trhu.

Člen AFIZ je vždy povinen vykonávat svou činnost na finančním trhu v souladu s dobrými mravy a se zásadami poctivého obchodního styku.

Čl. II.

Působnost

Etický kodex AFIZ je základním dokumentem, podle kterého se řídí chování členů AFIZ zejména vůči

 • spotřebitelům (klientům, zákazníkům) při poskytování služeb na finančním trhu
 • ostatním subjektům působícím na finančním trhu, vůči nimž je člen AFIZ ve zprostředkova­telském, poradenském nebo obdobném vztahu při výkonu své podnikatelské či jiné činnosti na finančním trhu anebo zamýšlí takový vztah navázat
 • ostatním zprostředkovatelům a poradcům působícím na finančním trhu,
 • společnostem, pro které člen AFIZ vykonává podnikatelskou či jinou činnost na finančním trhu a dalším společnostem na finančním trhu působícím
 • orgánům a zaměstnancům AFIZ
 • státním orgánům, s nimiž při výkonu své podnikatelské činnosti finančního zprostředkovatele nebo finančního poradce přichází do styku.

Čl. III.

Základní etické principy chování člena AFIZ

Člen AFIZ při své činnosti zejména:

 • řídí se obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy AFIZ
 • spolupracuje s orgány AFIZ a s orgány regulujícími a dozorujícími finanční trh
 • spotřebitelům poskytuje své služby kvalifikovaně, spravedlivě, čestně, poctivě, profesionálně a v souladu s nejlepšími zájmy spotřebitelů s ohledem na zachování integrity finančního trhu a v nejvyšší možné míře přihlíží k jejich individuálním podmínkám
 • ve vztahu k ostatním subjektům finančního trhu dodržuje vždy zásady čestné a poctivé konkurence
 • při propagaci svých služeb používá jen pravdivé informace, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit
 • poskytuje spotřebitelům jasné, srozumitelné, pravdivé a včasné informace tak, aby byly snadno pochopitelné a jejich klíčové body zaujímaly význačné místo
 • spotřebiteli ponechá nezbytný čas, aby mohl předané informace v klidu vyhodnotit a svobodně se rozhodnout
 • při navazování kontaktů se spotřebitelem, vyžadování informací od spotřebitele nebo jeho oslovení bez vyžádání dbá pečlivě na to, aby spotřebitele neobtěžoval
 • se všemi spotřebiteli jedná stejně zdvořile a vstřícně, nikoho nezvýhodňuje a dodržuje princip rovného a spravedlivého zacházení
 • zachovává mlčenlivost o důvěrných skutečnostech, které se týkají spotřebitele, ostatních členů AFIZ i AFIZ a jejích orgánů, o nichž se během své činnosti dozvěděl, a nepřipustí střet zájmů nebo zneužívání důvěrných a interních informací
 • celým svým vystupováním dbá na zachování své dobré pověsti a dobrého jména AFIZ
 • dbá o své další vzdělávání v oblasti poskytování finančních služeb na finančním trhu
 • jestliže řídí nebo organizuje či jinak se podílí na činnosti dalších zprostředkovatelů a poradců na finančním trhu členů AFIZ, vychovává je ke znalosti Etického kodexu a jeho dodržování a kontroluje jejich chování, aby bylo v souladu s tímto kodexem. Do svých interních předpisů stanovujících pravidla chování zapracuje opatření směřující k vyloučení střetu zájmů a zneužívání důvěrných a interních informací

Čl. IV.

Kontrola dodržování etického kodexu a etických pravidel chování

Dodržování Etického kodexu sleduje Etický výbor AFIZ při své činnosti a šetří podněty týkající se důvodného podezření z jeho porušování.

Člen AFIZ má povinnost upozornit Etický výbor na podezření z porušení pravidel chování zakotvených v Etickém kodexu nebo jiných etických norem stanovujících etická pravidla chování v oblasti poskytování služeb na finančním trhu, nasvědčuje-li tomu chování jiného člena AFIZ nebo nasvědčují-li tomuto podezření jiné okolnosti.

Při šetření případů možného porušení pravidel chování zakotvených v Etickém kodexu nebo jiných etických norem stanovujících etická pravidla chování v oblasti poskytování služeb na finančním trhu postupuje Etický výbor v souladu se Stanovami AFIZ a Disciplinárním řádem AFIZ. Je-li to účelné spolupracuje při šetření se státními orgány regulujícími a dozorujícími finanční trh a s ostatními zájmovými sdruženími zaměřenými na ochranu spotřebitele nebo finančního trhu.

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

Tento návrh byl projednán na zasedání Etického výboru AFIZ dne 11. ledna 2006 a schválen na zasedání tohoto výboru dne 1. února 2006.

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dne 15. února 2006.

Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc., v.r. Prezident AFIZ a předseda Etického výboru AFIZ

 

© 2010 AFIZ
AFIZ, z.s., V Jámě 1, 110 00 Praha 1
tel.: xxx