ZAVŘÍT
Zpět na homepage
 
 
 
 
 
 
   
English version

Stanovy

STANOVY
ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ
A FINANČNÍCH PORADCŮ
ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.


Část první
Základní ustanovení
§ 1 Název, sídlo a způsob jednání
§ 2 Postavení, působnost a doba trvání Asociace
§ 3 Rozsah činnosti a cíle Asociace

Část druhá
Členství, práva a povinnosti členů Asociace

§ 4 Podmínky členství
§ 5 Vznik členství
§ 6 Disciplinární odpovědnost
§ 7 Pozastavení členství
§ 8 Zánik členství
§ 9 Práva členů Asociace
§ 10 Povinnosti členů Asociace

Část třetí
Orgány Asociace
§ 11 Orgány Asociace
§ 12 Obecná ustanovení
§ 13 Valná hromada
§ 14 Představenstvo
§ 15 Dozorčí rada
§ 16 Etický výbor
§ 17 Generální sekretář
§ 18 Odborné komise

Část čtvrtá
Hospodaření Asociace
§ 19 Rozpočet
§ 20 Členské příspěvky

Část pátá
Závěrečná a přechodná ustanovení

§ 21 Povinnost mlčenlivosti
§ 22 Partneři
§ 23 Zrušení a zánik Asociace

 

Preambule

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (dále jen „Asociace“) byla založena za podmínek zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších zákonů, a to jako sdružení fyzických a právnických osob působících na finančním trhu. Asociace byla založena na ustavující Valné hromadě dne 7. prosince 2002 V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. byla Asociace transformována na zapsaný spolek.
Cílem Asociace je rozvoj služeb na finančním trhu a zvyšování ochrany spotřebitelů. Asociace se aktivně podílí na tvorbě podmínek a pravidel napomáhajících při prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a posílení obecné důvěry ve finanční trh. Za tímto účelem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito Stanovami Asociace a obecně uznávanými etickými principy vytváří soubory vnitřních předpisů a norem, které se členové Asociace dobrovolně zavázali dodržovat.

Část první
Základní ustanovení

§ 1
Název, sídlo a způsob jednání

1) Název: Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s.
2) Sídlo: Praha. O umístění sídla na konkrétní adrese rozhoduje Představenstvo Asociace.
3) Asociace může používat zkrácený název AFIZ, z.s.
4) Jménem Asociace jedná předseda Představenstva samostatně tak, že k nadepsanému názvu Asociace připojí svůj podpis.
5) Jménem Asociace jednají první místopředseda Představenstva anebo místopředseda Představenstva vždy společně s dalším členem Představenstva tak, že k nadepsanému názvu Asociace připojí své podpisy.
6) Jménem Asociace jedná též Generální sekretář v rozsahu písemného zmocnění uděleného předsedou Představenstva Asociace.

§ 2
Postavení, působnost a doba trvání Asociace

1) Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (dále též „Asociace“) je samostatným, nezávislým, zájmovým a dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob vyvíjejících činnost na finančním trhu, zejména v oblasti finančního zprostředkování a finančního poradenství, a to obvykle na základě povolení či registrace příslušného orgánu státní správy.
2) Asociace je založena na dobu neurčitou.

§ 3
Rozsah činnosti a cíle Asociace

1) Asociace je reprezentantem svých členů zejména vůči orgánům státní správy a samosprávy a institucím, s nimiž projednává návrhy legislativních opatření, které se dotýkají zájmů jejích členů na úseku správním, ekonomickém, daňovém a dalších. Asociace aktivně přispívá k tvorbě obecně závazných právních předpisů, které se svým zaměřením dotýkají aktivit jejích členů na finančním trhu.
2) Asociace svojí činností pomáhá při vytváření a rozvoji standardního prostředí finančního trhu České republiky s využitím principů a zkušeností uplatňovaných na obdobných trzích zemí Evropské unie a na jiných vyspělých trzích.
3) Asociace zpracovává poznatky, zkušenosti, podněty a doporučení svých členů, partnerských organizací, organizací spotřebitelů v tuzemsku i zahraničí, široké veřejnosti a orgánů státní správy a využívá je při vytváření norem závazných pro své členy.
4) Asociace shromažďuje, vyhodnocuje, propaguje a pomáhá zavádět do praxe osvědčené zkušenosti a znalosti, kterých může být využito ve prospěch široké veřejnosti a členů Asociace, a to zejména v oblasti poskytování služeb na finančním trhu. Pro tyto účely Asociace navazuje partnerskou spolupráci s tuzemskými, zahraničními i mezinárodními organizacemi. Asociace zejména osvětou a praktickou činností usiluje o odborný růst svých členů a informovanost veřejnosti, a za tímto účelem pořádá odborné semináře, školení, přednášky a jiné vzdělávací akce.
5) Asociace může vytvářet vzdělávací systém. Při tvorbě a uplatňování vzdělávacího systému Asociace spolupracuje s partnerskými organizacemi, orgány státní správy a samosprávy a odbornými a vědeckými pracovišti.
6) Asociace usiluje o pravidelnou spolupráci na základě vzájemné výhodnosti se všemi obdobnými sdruženími a organizacemi působícími v oblasti finančního trhu. Asociace usiluje o zastoupení v poradních orgánech státní správy a samosprávy v oblastech blízkých její činnosti, a to na všech úrovních.
7) Činnost Asociace je zaměřena na rozvoj finančního trhu v České republice za současné kultivace podnikatelského a spotřebitelského prostředí této sféry s důrazem na ochranu spotřebitelů. Asociace se podílí na tvorbě pravidel a podmínek, které napomáhají prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a zejména posílení důvěry široké veřejnosti k poměrům na finančním trhu a zasazuje se o ně.
8) Své cíle dosahuje Asociace rovněž tím, že usměrňuje a koordinuje aktivity svých členů a přispívá tak k uvedení těchto aktivit do souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Asociace a vnitřními předpisy závaznými pro členy, přijímanými v rámci činnosti příslušnými orgány Asociace.

Část druhá
Členství, práva a povinnosti členů Asociace

§ 4
Podmínky členství

1) Členství v Asociaci je dobrovolné.
2) Členem Asociace se mohou stát fyzické i právnické osoby.
3) Členem Asociace se může stát fyzická osoba (dále označovaná jako „člen individuální“) nebo právnická osoba (dále označovaná jako „člen korporativní“), která na území České republiky vyvíjí činnost na finančním trhu, a to zejména v oblasti finančního zprostředkování a finančního poradenství, a to obvykle na základě povolení či registrace příslušného orgánu státní správy. Za korporativního člena se považuje i fyzická osoba, která poskytuje služby na finančním trhu prostřednictvím třetí osoby, zejména vázaného zástupce a podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele.
4) Individuálním členem nemůže být fyzická osoba, která je zaměstnancem, členem statutárního orgánu, členem dozorčího orgánu nebo vykonává jinou činnost pro právnickou nebo fyzickou osobu, která podnikatelsky poskytuje služby na finančním trhu, ledaže je tato osoba členem Asociace. Představenstvo Asociace může udělit na základě zdůvodněné žádosti zájemce o členství výjimku.
5) Individuálním členem nemůže být fyzická osoba, která má majetkovou účast nebo jinou účast na osobě, která podnikatelsky poskytuje služby na finančním trhu, ledaže je tato osoba členem Asociace. Představenstvo Asociace může udělit na základě zdůvodněné žádosti zájemce o členství výjimku.
6) Korporativním členem nemůže být právnická osoba, má-li majetkovou nebo jinou účast na jiné osobě, která podnikatelsky poskytuje služby na finančním trhu, ledaže tato osoba je členem Asociace. Představenstvo Asociace může udělit na základě zdůvodněné žádosti zájemce o členství výjimku.
7) Korporativním členem nemůže být právnická osoba, na které má majetkovou nebo jinou účast jiná osoba, která podnikatelsky poskytuje služby na finančním trhu, ledaže tato osoba je členem Asociace. Představenstvo Asociace může udělit na základě zdůvodněné žádosti zájemce o členství výjimku.
8) Členem Asociace se mohou stát i další fyzické nebo právnické osoby, zejména pak osoby, které se věnují právní, vědecké, akademické, publicistické nebo jiné odborné činnosti v oblasti finančního trhu a jejichž odborné znalosti a zkušenosti mohou být pro Asociaci přínosem.
9) Za korporativního člena Asociace jedná jeho statutární orgán nebo jiná fyzická osoba na základě zvláštního písemného zmocnění vystaveného statutárním orgánem. Oprávněnost statutárního orgánu korporativního člena se ve vztahu k Asociaci prokazuje aktuálním výpisem z Obchodního rejstříku či jiného registru, případně jiným náležitým způsobem, který Představenstvo Asociace považuje za dostatečný.

§ 5
Vznik členství

1) O přijetí žadatele o členství rozhoduje na základě písemné žádosti žadatele Představenstvo Asociace. Představenstvo Asociace žádosti o přijetí za člena Asociace nevyhoví, pokud existuje překážka členství podle § 4 odstavců 4), 5), 6) a 7). Představenstvo Asociace však může udělit výjimku. Žádost o přijetí žadatele za člena posuzuje Představenstvo Asociace vždy zejména z hlediska poslání a cílů Asociace.
2) Nastane-li u člena Asociace překážka členství podle § 4 odstavců 4), 5), 6) a 7), jeho členství v Asociaci a ve všech orgánech Asociace k okamžiku vzniku překážky zanikne, pokud Představenstvo Asociace neudělí na žádost člena výjimku. Výjimku podle předchozí věty může Představenstvo udělit samostatně pro členství v Asociaci a pro členství v orgánu Asociace. Každý člen má povinnost ohlásit Asociaci skutečnosti spočívající v překážce členství.
3) Žádost o členství musí obsahovat popis podnikatelské či jiné činnosti žadatele.
4) Žadatel o členství je povinen před vznikem členství zaplatit vstupní příspěvek a podstoupit posouzení skutečností, zdali dodržuje platnou legislativu v oblasti finančního trhu a služby na finančním trhu poskytuje v souladu s etickými principy obecně uznávanými v této oblasti, ledaže jde o fyzickou osobu, která nemá zaměstnance.
5) Představenstvo Asociace projedná žádost o přijetí za člena Asociace. Rozhodnutí Představenstva Asociace o žádosti o přijetí za člena Asociace bude žadateli doručeno bez zbytečného odkladu.
6) Pokud je žádost o přijetí za člena Představenstvem zamítnuta, zabezpečí sekretariát Asociace vrácení zaplaceného vstupního příspěvku žadateli bez zbytečného odkladu po tomto rozhodnutí. Nelze-li příspěvek vrátit z důvodu na straně žadatele a od podání žádosti uplynul 1 rok, právo na vrácení celého vstupního příspěvku zaniká.
7) Podrobnosti pro přijímání nových členů včetně struktury požadovaných informací pro účely posouzení skutečností, zdali žadatel o členství dodržuje platnou legislativu v oblasti finančního trhu a služby na finančním trhu poskytuje v souladu s etickými principy obecně uznávanými v této oblasti stanoví Představenstvo v Pravidlech pro přijímání nových členů.
8) Představenstvo Asociace zajišťuje prostřednictvím sekretariátu vedení seznamu členů Asociace. V případě přijetí nového člena je do seznamu zapsán do 10ti dnů od přijetí, v případě zániku členství je ten, jehož členství zaniklo, ze seznamu členů vymazán do 10ti dnů od zániku členství.
Seznam členů je zveřejněn prostřednictvím webových stránek Asociace.

§ 6
Disciplinární odpovědnost

1) Každý člen Asociace je disciplinárně odpovědný za disciplinární provinění.
2) Disciplinárního provinění se dopustí člen Asociace jednáním v rozporu s právními předpisy regulujícími finanční trh, stanovami Asociace, vnitřními předpisy Asociace a obecně uznávanými etickými normami na finančním trhu.
3) Za disciplinární provinění lze uložit tato disciplinární opatření:
a) písemné napomenutí,
b) pokutu,
c) pozastavení členství,
d) vyloučení z Asociace,
e) uveřejnění disciplinárního opatření.
4) Disciplinární provinění projednává a disciplinární opatření ukládá Etický výbor Asociace. Etický výbor rozhodne vždy o tom, zdali souběžně uloží sankci uveřejnění rozhodnutí. V řízení o disciplinárním provinění Etický výbor postupuje podle Disciplinárního řádu.
5) Etický výbor může zřídit Disciplinární senáty. Funkce člena Disciplinárního senátu není slučitelná s funkcí člena Představenstva a člena Dozorčí rady.
6) Předseda Disciplinárního senátu musí být jmenován Etickým výborem z řad členů Etického výboru..
7) Proti rozhodnutí Etického výboru Asociace o disciplinárním provinění a uložení disciplinárního opatření se lze odvolat k Představenstvu Asociace.
8) Podrobnosti stanoví Disciplinární řád, který schvaluje Valná hromada Asociace na návrh Představenstva Asociace.

§ 7
Pozastavení členství

1) K pozastavení členství dochází okamžikem rozhodnutí Etického výboru Asociace o pozastavení členství v případě sankčního pozastavení členství anebo rozhodnutím Představenstva na návrh Generálního sekretáře na základě žádosti člena z důvodu zvláštního zřetele hodných, zejména mateřské dovolené, dlouhodobé nemoci anebo jiných sociálních důvodů (§ 7 odst. 7).
2) Důvodem k sankčnímu pozastavení členství mohou být následující skutečnosti týkající se člena Asociace:
a) závažné porušení stanov Asociace, vnitřních předpisů závazných pro členy a obecně uznávaných etických principů v oblasti finančního trhu,
b) důvodné podezření ze závažného porušení obecně závazných právních předpisů,
c) závažného porušení zákonných povinností, o němž se Asociace dověděla na základě důvěryhodných informací o zjištění příslušného správního orgánu, orgánů činných v trestním řízení nebo soudu,
d) rozhodnutí o odnětí registrace nebo povolení příslušného orgánu státní správy, které má sankční povahu,
e) činnost člena, která je v rozporu s činností a cíli Asociace.
3) Rozhodnutím o zrušení korporativního člena se jeho členství pozastavuje bez rozhodnutí Etického výboru.
4) V rozhodnutí o pozastavení členství Etický výbor Asociace uvede důvody vedoucí k pozastavení členství.
5) Rozhodnutí o pozastavení členství nebo o zrušení pozastavení členství, je-li o něm Etickým výborem jednáno, doručí Etický výbor Asociace prostřednictvím sekretariátu Asociace bez zbytečného odkladu členu Asociace jehož členství bylo pozastaveno.
6) Sekretariát zajistí uveřejnění informace o pozastavení nebo ukončení pozastavení členství na internetových stránkách Asociace nebo jiným vhodným způsobem bez zbytečného odkladu poté, kdy o něm bylo rozhodnuto s konečnou platností.
7) Každý člen může požádat, nevykonává-li dočasně činnost na finančním trhu, o pozastavení členství. O pozastavení členství na žádost rozhoduje Představenstvo Asociace na návrh Generálního sekretáře. V tomto případě dochází k pozastavení členství okamžikem doručení písemné žádosti o pozastavení členství Asociaci, nerozhodne-li Představenstvo Asociace jinak. Členství v Asociaci se obnovuje dnem doručení žádosti o ukončení pozastavení členství, ledaže Představenstvo Asociace určí jinak.
8) Člen, který má pozastaveno členství má zachována práva a povinnosti člena, po dobu pozastavení členství nemá však právo výkonu funkce člena kteréhokoliv orgánu Asociace. Pozastavením členství nezaniká právo účasti na Valné hromadě s hlasem poradním.
9) Odpadne-li důvod pro pozastavení členství, Etický výbor rozhodne o ukončení pozastavení členství. Pozastavení členství zaniká a práva a povinnosti člena, který má členství pozastaveno, se obnovují okamžikem rozhodnutí o ukončení pozastavení členství.

§ 8
Zánik členství

1) Členství zaniká:
a) vystoupením člena z Asociace; v takovém případě členství zaniká dnem, kdy bylo Asociaci doručeno písemné oznámení, ve kterém člen Asociace sděluje, že své členství ruší pokud je v oznámení jako den zániku členství uveden den pozdější, pak členství zaniká tímto dnem,
b) úmrtím individuálního člena Asociace,
c) zánikem korporativního člena Asociace, ledaže jeho práva a povinnosti přecházejí na právního nástupce splňujícího předpoklady pro členství. Členství dále zaniká vstupem korporativního člena do likvidace nebo prohlášením konkursu na jeho majetek,
d) nezaplatí-li člen členský příspěvek nebo jeho část za kalendářní rok ve lhůtě 3 měsíců od jeho splatnosti. Na tuto skutečnost musí být předem písemně upozorněn ve výzvě k zaplacení členského příspěvku doručené před zánikem členství ve lhůtě nejméně třiceti dnů před dnem možného zániku členství,
e) vznikem překážky členství podle § 5 odst. 2,
f) vyloučením člena.
2) O vyloučení člena Asociace rozhoduje Etický výbor Asociace nebo Disciplinární senát, který vykonává v disciplinárním řízení působnost Etického výboru, je-li zřízen. Proti rozhodnutí Etického výboru o vyloučení člena je možné podat odvolání k Představenstvu Asociace. Podrobnosti stanoví Disciplinární řád. Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení má odkladný účinek.
3) Sekretariát zajistí na pokyn Představenstva Asociace uveřejnění informace o probíhajícím disciplinárním řízení o vyloučení člena z Asociace nebo i bez něj bez zbytečného odkladu poté, kdy prokazatelně získalo důvěryhodné informace o zvlášť hrubém porušení etických norem na finančním trhu ze strany člena Asociace. Ustanovení o uveřejnění disciplinárního opatření tím nejsou dotčena. Podrobnosti stanoví Disciplinární řád.
4) Vyloučením zaniká členství ke dni, v němž Představenstvo Asociace nebo Etický výbor pravomocně rozhodl o vyloučení člena z Asociace. Důvodem k vyloučení může být:
a) dlouhodobé, opakované anebo hrubé porušení stanov Asociace, vnitřních předpisů Asociace a obecně uznávaných etických principů v oblasti finančního trhu,
b) závažné porušení zákonných povinností, o němž se Asociace dověděla na základě důvěryhodných informací o pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu, orgánů činných v trestním řízení nebo soudu,
c) činnost člena Asociace, která je v rozporu s činností a cíli Asociace.


§ 9
Práva členů Asociace

Právem člena Asociace je zejména:
a) podílet se na činnosti Asociace v souladu se stanovami Asociace,
b) volit delegáty Valné hromady a být zvolen delegátem Valné hromady, jde-li o individuálního člena. Delegátem Valné hromady může být zvolen individuální člen Asociace na základě voleb delegátů. Podrobnosti upraví Představenstvo Asociace vnitřním předpisem Asociace,
c) být informován o činnosti a hospodaření Asociace, jejích orgánů a odborných komisí v souladu se stanovami Asociace a vnitřními předpisy Asociace, ledaže příslušný orgán rozhodne jinak. Pravidla o rozsahu a způsobu informování členů Asociace o její činnosti upraví Představenstvo Asociace vnitřním předpisem Asociace,
d) být zapsán do veřejně přístupného seznamu členů Asociace,
e) podávat návrhy a připomínky k činnosti Asociace a jejich orgánů,
f) navrhovat kandidáty na členství v orgánech Asociace, odborných komisích a pracovních skupinách,
g) volit členy orgánů Asociace v souladu s těmito stanovami,
h) uvádět při své prezentaci údaj o svém členství v Asociaci.

§ 10
Povinnosti členů Asociace

Povinností člena Asociace je zejména:
a) aktivně přispívat k naplňování zájmů a cílů Asociace,
b) dodržovat stanovy Asociace a vnitřní předpisy Asociace,
c) vystupovat vůči třetím osobám ve shodě se zájmy a cíli Asociace,
d) plnit informační povinnosti stanovené těmito stanovami a vnitřními předpisy,
e) neprodleně informovat Asociaci o skutečnostech týkajících se splňování podmínek pro členství v Asociaci,
f) řídit se rozhodnutími orgánů Asociace,
g) včas platit členské příspěvky. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis vydaný Představenstvem.
h) dodržovat obecně uznávané etické principy v oblasti finančního trhu,
i) souhlasit s uvedením údajů o své osobě ve veřejně přístupném seznamu členů Asociace a to v rozsahu jméno, příjmení, titul a členské číslo, popřípadě dalších údajů v rozsahu vymezeném Představenstvem Asociace ve vnitřním předpise,
j) plnit další povinnosti vyplývající ze stanov Asociace a vnitřních předpisů Asociace.

Část třetí
Orgány Asociace

§ 11
Orgány Asociace jsou:
a) Valná hromada,
b) Představenstvo,
c) Dozorčí rada,
d) Etický výbor,
e) Generální sekretář.

§ 12
Obecná ustanovení

1) Pro operativní zajištění své činnosti zřizuje Asociace sekretariát, v jehož čele stojí Generální sekretář.
2) Představenstvo Asociace je oprávněno zřizovat a rušit odborné komise.
3) Orgány Asociace jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, není-li v těchto stanovách určeno jinak.
4) Není-li orgán Asociace ve dvakrát po sobě jdoucích a řádně svolaných zasedáních usnášeníschopný, stačí k dosažení usnášeníschopnosti přítomnost tří členů tohoto orgánu. To neplatí pro případy, kdy k přijetí rozhodnutí či jiného aktu je zapotřebí absolutní nebo kvalifikované většiny hlasů. Podrobnosti upravuje jednací řád jednotlivých orgánů Asociace.
5) Orgány Asociace přijímají rozhodnutí či jiné akty prostou většinou hlasů přítomných členů, není-li v těchto stanovách určeno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo předsedajícího.
6) Vnitřní předpis závazný pro členy Asociace vydává Představenstvo, ledaže stanovy určí jinak. Vnitřní předpis závazný pro členy může zrušit nejbližší Valná hromada, a to dnem konání Valné hromady. V případě zrušení vnitřního předpisu však nejsou dotčena nabytá práva, takový předpis pozbývá účinnosti okamžikem přijetí usnesení Valné hromady o zrušení vnitřního předpisu.

§ 13
Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace, její působnost plní shromáždění delegátů
2) Valná hromada se koná zpravidla jedenkrát ročně, nejméně jedenkrát za tři roky.
3) Svolat mimořádnou Valnou hromadu může Představenstvo Asociace v případě, kdy pro svolání Valné hromady je dvoutřetinová většina všech členů Představenstva.
4) Valnou hromadu je Představenstvo povinno svolat na návrh Dozorčí rady, je-li pro tento návrh dvoutřetinová většina všech členů Dozorčí rady, nebo v případě, kdy o to požádají individuální členové mající v součtu alespoň 10% podíl na individuálních členech a mají zaplacen členský příspěvek nebo korporativní člen, který má podíl alespoň 10% podíl na korporativních členech a má zaplacen členský příspěvek anebo korporativní členové, kteří v součtu tuto podmínku splní.
5) Valná hromada :
a) schvaluje stanovy Asociace včetně jejich změn většinou dvou třetin hlasů všech členů Asociace a nejméně tří korporativních členů Asociace,
b) stanoví počet členů Představenstva, Dozorčí rady a Etického výboru na následující volební období tak, aby tyto orgány byly nejméně pětičlenné, a volí členy Představenstva, Dozorčí rady a Etického výboru nadpoloviční většinou hlasů všech členů Asociace,
c) volí předsedu Etického výboru nadpoloviční většinou hlasů všech členů Asociace,
d) schvaluje zprávu o činnosti Asociace a rozhoduje o hlavních úkolech, hlavních cílech a zásadních otázkách činnosti Asociace pro další období,
e) rozhoduje o zrušení Asociace většinou čtyř pětin hlasů všech členů Asociace a nejméně tří korporativních členů Asociace,
f) schvaluje Disciplinární řád,
g) rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí,
h) schvaluje Jednací a hlasovací řád Valné hromady.
6) Valnou hromadu svolává za splnění podmínek určených stanovami Asociace a vnitřními předpisy Představenstvo pozvánkou odeslanou všem delegátům Valné hromady s právem hlasovat na Valné hromadě.
7) Předkládá-li Valné hromadě návrh Představenstvo Asociace, Valná hromada o tomto návrhu vždy rozhoduje před rozhodováním o protinávrhu.
8) Způsob jednání a rozhodování Valné hromady upravuje Jednací a hlasovací řád Valné hromady, který vydá Představenstvo Asociace.
9) Valná hromada volí předsedu Valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Podrobnosti stanoví Jednací a hlasovací řád Valné hromady.
10) Valnou hromadu řídí předseda Valné hromady a do jeho zvolení Valnou hromadou pověřený člen Představenstva. Přípravu a organizaci Valné hromady zajišťuje Představenstvo.
11) Není-li Valná hromada schopna se usnášet, je Představenstvo povinno svolat nejpozději do 30 dnů náhradní Valnou hromadu se stejným programem, s tím, že se náhradní Valná hromada musí konat nejpozději do 60 dnů od data předpokládaného konání původní Valné hromady. Náhradní Valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet hlasů přítomných účastníků.
12) Delegát Valné hromady má 1 hlas na každých 1.000,- Kč naposledy řádně zaplaceného členského příspěvku korporativního člena nebo na každých 1.000,- Kč členských příspěvků řádně zaplacených individuálními členy, které na Valné hromadě zastupuje jako delegát. Každý korporativní člen je na Valné hromadě zastupován jedním delegátem – statutárním zástupcem nebo jím zplnomocněnou osobou. Všichni individuální členové dohromady jsou na Valné hromadě zastupováni minimálně deseti jimi přímo volenými delegáty. Provedení volby je upraveno vnitřním předpisem Asociace, schváleným Představenstvem.
13) Jedná-li se o první rok členství v Asociaci, má se za to, že podmínku řádně zaplaceného členského příspěvku za celý rok splňuje i ten člen, který řádně a včas zaplatil poměrnou část členského příspěvku za první rok členství v Asociaci. Tento člen má hlasovací práva odpovídající ročnímu členskému příspěvku.
14) Hlasovat na Valné hromadě může člen, který nemá vůči Asociaci k rozhodnému dni žádné závazky po lhůtě splatnosti.

§ 14
Představenstvo

1) Představenstvo je statutárním orgánem Asociace. V době mezi zasedáními Valné hromady řídí veškerou činnost Asociace. Při své práci se řídí právními předpisy, stanovami Asociace, usneseními Valné hromady a vnitřními předpisy. Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech Asociace, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Asociace. V rámci své činnosti Představenstvo vydává vnitřní předpisy závazné pro členy Asociace, zejména Etický kodex.
2) Zasedání Představenstva se řídí Jednacím řádem Představenstva, který Představenstvo schvaluje.
3) Představenstvo se skládá z předsedy Představenstva, prvního místopředsedy Představenstva, místopředsedy Představenstva a dalších členů Představenstva do celkového počtu stanoveného Valnou hromadou. V čele Představenstva stojí předseda, jehož v případě potřeby zastupuje první místopředseda a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda Představenstva.
4) Členem Představenstva může být zvolena či kooptována fyzická osoba, která je členem Asociace nebo fyzická osoba vykonávající funkci člena statutárního orgánu, dozorčího orgánu nebo funkci prokuristy anebo zaměstnance ve vedoucí funkci u korporativního člena. Funkce člena Představenstva je neslučitelná s výkonem funkce člena Dozorčí rady Asociace a Etického výboru.
5) Funkční období člena Představenstva je vždy na období do příští valné hromady od valné hromady, na které byl člen zvolen. Funkční období člena Představenstva však skončí ke dni, kdy člen Představenstva přestane splňovat podmínky výkonu funkce člena Představenstva podle předchozího bodu, přestože doba, na kterou byl zvolen, dosud neuplynula. Opětovné zvolení se nevylučuje. Kandidáty na funkci člena Představenstva může navrhnout kterýkoliv člen Asociace.
6) Člen Představenstva může být ze své funkce odvolán. O odvolání člena Představenstva Asociace z funkce rozhoduje Dozorčí rada dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů Dozorčí rady na návrh dvoutřetinové většiny všech členů Představenstva.
7) Poklesne-li v období mezi Valnými hromadami počet členů Představenstva pod počet stanovený Valnou hromadou, je Představenstvo oprávněno kooptovat nového člena Představenstva.. Ke kooptaci člena Představenstva je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů všech členů Představenstva.
8) Zasedání Představenstva svolává předseda, Generální sekretář, první místopředseda anebo místopředseda Představenstva podle potřeby, a to písemně, telefonicky nebo prostřednictvím veřejné datové sítě. Každý člen Představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
9) Předseda Představenstva nebo jeden z místopředsedů Představenstva může zajistit, zpravidla prostřednictvím Generálního sekretáře, aby určité rozhodnutí či jiný akt Představenstva bylo přijato per rollam. Podrobnosti stanoví Jednací řád Představenstva Asociace.
10) Člen Představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Představenstvu nebo prohlášením učiněným do zápisu z jednání Představenstva. Výkon funkce končí dnem, kdy bylo Představenstvu doručeno písemné oznámení nebo předneseno do zápisu prohlášení o odstoupení z funkce, nebude-li dohodnuto jiné datum ukončení.
11) Zápis ze zasedání Představenstva obdrží každý člen Představenstva, předseda Dozorčí rady a Generální sekretář.
12) Představenstvo může na své zasedání přizvat hosty.
13) Představenstvo Asociace zejména:
a) svolává a organizačně zajišťuje Valnou hromadu a připravuje program jejího jednání, a to zpravidla prostřednictvím sekretariátu,
b) rozhoduje o přijetí za člena Asociace,
c) rozhoduje o udělení výjimky podle § 5 odst. 1 a odst. 2,
d) rozhoduje o založení právnické osoby nebo o majetkové či jiné účasti na jiné právnické osobě,
e) předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti Asociace v předcházejícím období,
f) podává Valné hromadě návrh Disciplinárního řádu,
g) projednává spory mezi členy Asociace mimo disciplinární řízení. Jsou-li nebo byli-li sporné strany ve vzájemném smluvním vztahu, zejména ve vztahu zástupce – zastoupený, spor neprojednává ani Představenstvo,
h) zabývá se podněty a stížnostmi na činnost poskytovatelů finančních služeb,
i) volí ze svého středu předsedu, prvního místopředsedu a dalšího místopředsedu Představenstva,
j) podává Dozorčí radě Asociace návrh na odvolání člena Představenstva,
k) odvolává na návrh dvou třetin všech členů Dozorčí rady členy Dozorčí rady,
l) odvolává na návrh dvou třetin všech členů Etického výboru členy Etického výboru,
m) připravuje návrhy stanov Asociace a návrhy jejich změn,
n) vydává vnitřní předpisy, zejména Etický kodex,
o) rozhoduje o odvolání člena Asociace proti rozhodnutí Etického výboru o disciplinárním opatření a uděluje výjimku podle § 4 odst. 4 až 7,
p) rozhoduje o pozastavení členství na žádost podle § 7 odst. 7,
q) jmenuje a odvolává Generálního sekretáře, stanovuje jeho úkoly, kontroluje jeho činnost,
r) zřizuje a ruší odborné komise, stanovuje jejich cíle a vyhodnocuje jejich činnost,
s) schvaluje způsob odměňování členů Etického výboru, odborných komisí a pracovních skupin,
t) schvaluje rozpočet Asociace a odpovídá za jeho plnění,
u) rozhoduje ve všech případech, které nejsou v působnosti jiného orgánu Asociace,
v) schvaluje účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení hospodářského výsledku,
w) informuje Valnou hromadu o výsledcích hospodaření,
x) rozhoduje o umístění sídla Asociace na konkrétní adrese.
14) Představenstvo je oprávněno zřizovat, pokud je to účelné, krajská centra Asociace.
15) Podrobný postup jednání Představenstva je stanoven v Jednacím řádu Představenstva, který schvaluje Představenstvo Asociace.
16) Jménem Asociace jedná předseda Představenstva samostatně tak, že k nadepsanému názvu Asociace připojí svůj podpis.
17) Jménem Asociace jednají první místopředseda Představenstva anebo místopředseda Představenstva vždy společně s dalším členem Představenstva tak, že k nadepsanému názvu Asociace připojí své podpisy.
18) Není-li člen Představenstva delegátem Valné hromady, má právo se jí účastnit s hlasem poradním.
19) Představenstvo může jmenovat svého tajemníka, který organizačně zajišťuje činnost Představenstva a po projednání s předsedou připravuje a členům Představenstva rozesílá podklady pro jednání. Není-li tajemník ustanoven anebo přítomen, zajišťuje splnění povinností podle předchozí věty Generální sekretář.

§ 15
Dozorčí rada

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Asociace.
2) Dozorčí rada Asociace v období mezi Valnými hromadami zejména:
a) kontroluje činnost Představenstva z hlediska hospodaření Asociace,
b) odvolává na návrh dvou třetin všech členů Představenstva členy Představenstva,
c) podává Představenstvu Asociace návrh na odvolání člena Dozorčí rady.
3) K odvolání člena Představenstva je zapotřebí dvou třetin hlasů všech členů Dozorčí rady,
4) Počet členů Dozorčí rady stanoví Valná hromada a členy Dozorčí rady volí Valná hromada. Návrhy kandidátů na člena Dozorčí rady je oprávněno podávat Představenstvo a každý člen Asociace.
5) V období mezi Valnými hromadami odvolává člena Dozorčí rady Představenstvo dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů na návrh dvou třetin hlasů všech členů Dozorčí rady.
6) Poklesne-li v období mezi Valnými hromadami počet členů Dozorčí rady pod počet stanovený Valnou hromadou, je Dozorčí rada oprávněna kooptovat nového člena Dozorčí rady Ke kooptaci člena Dozorčí rady je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů všech členů Dozorčí rady.
7) Funkce člena Dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena Představenstva Asociace, Etického výboru a Generálního sekretáře.
8) Funkční období člena Dozorčí rady Asociace je vždy na období do příští valné hromady od valné hromady, na které byl člen zvolen. Funkční období člena Dozorčí rady skončí ke dni, kdy člen Dozorčí rady přestane splňovat podmínky výkonu funkce podle předchozího bodu. Výkon funkce člena Dozorčí rady je nezastupitelný. Opětovné zvolení členem Dozorčí rady se nevylučuje.
9) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, prvního místopředsedu a místopředsedu Dozorčí rady. Ke zvolení předsedy Dozorčí rady je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů Dozorčí rady.
10) Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Zasedání Dozorčí rady svolává předseda, první místopředseda anebo místopředseda Dozorčí rady dle potřeby nebo na žádost jedné třetiny členů Dozorčí rady.
11) Dozorčí rada projednává zprávy Představenstva k důležitým oblastem činnosti a hospodaření Asociace a, je-li to třeba, dává Představenstvu doporučení k přijetí odpovídajících opatření.
12) Člen Dozorčí rady může ze své funkce odstoupit buď písemným prohlášením doručeným prostřednictvím sekretariátu Asociace předsedovi Dozorčí rady nebo prohlášením učiněným do zápisu z jednání Dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy bylo písemné prohlášení doručeno, případně učiněno do zápisu z jednání Dozorčí rady, nebude-li dohodnuto datum pozdější.
13) Dozorčí rada předkládá zprávu o své činnosti Valné hromadě Asociace.
14) Podrobný postup jednání Dozorčí rady Asociace je upraven v Jednacím řádu Dozorčí rady. Jednací řád Dozorčí rady schvaluje Dozorčí rada.
15) Dozorčí rada je oprávněna kdykoli nahlížet do účetních dokladů a spisů Asociace a zjišťovat stav Asociace. Dozorčí rada je povinna přezkoumávat účetní uzávěrku, bilance a návrhy na rozdělení zisku a podávat o výsledku přezkoumání zprávu Valné hromadě.
16) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření Valné hromadě.
17) Dozorčí rada může jmenovat svého tajemníka, který organizačně zajišťuje činnost Dozorčí rady a po projednání s předsedou připravuje a členům Dozorčí rady rozesílá podklady pro jednání. Není-li tajemník ustanoven anebo přítomen, zajišťuje splnění povinností podle předchozí věty Generální sekretář.
18) Není-li člen Dozorčí rady delegátem Valné hromady, má právo se jí účastnit s hlasem poradním.

§ 16
Etický výbor

1) Etický výbor zejména:
a) zabývá se podněty a stížnostmi klientů členů Asociace na jejich činnost poskytovatelů finančních služeb v oblasti finančního trhu,
b) projednává případy možného disciplinárního provinění a rozhoduje o uložení disciplinárního opatření a o ukončení pozastavení členství, a to zpravidla prostřednictvím Disciplinárního senátu, který může za tímto účelem zřídit. Členy Disciplinárního senátu volí Etický výbor. Podrobnosti stanoví Disciplinární řád vydaný Představenstvem a schválený Valnou hromadou,
c) neprojednává případy možného disciplinárního provinění, jde-li o projednání sporu mezi členy Asociace,
d) spory mezi členy Asociace projednává mimo disciplinární řízení Představenstvo Asociace. Jsou-li nebo byly-li sporné strany ve vzájemném smluvním vztahu, zejména ve vztahu zástupce – zastoupený, spor neprojednává ani Představenstvo. V takovém případě může Asociace se souhlasem obou stran poskytnout jen právní a technickou pomoc,
e) sleduje dodržování obecně uznávaných etických principů v oblasti poskytování služeb na finančním trhu a dodržování Etického kodexu, prošetřuje podněty týkající se porušování stanov Asociace, vnitřních předpisů Asociace a obecně uznávaných etických principů na finančním trhu.
2) Etický výbor se skládá z předsedy a dalších členů do celkového počtu stanoveného Valnou hromadou, z toho vždy nadpoloviční většina členů Etického výboru je volena z členů Asociace, zbývající členové mohou být voleni z nezávislých odborníků, jejichž profesní a jiné aktivity nejsou v rozporu se zájmy členů a Asociace.
3) Předseda Etického výboru je volen Valnou hromadou.
4) Členové Etického výboru ze svého středu volí a odvolávají prvního místopředsedu a místopředsedu Etického výboru. Není-li obsazena funkce Předsedy, předsedá Etickému výboru první místopředseda. Není-li funkce prvního místopředsedy obsazena, vykonává tuto funkci místopředseda.
5) Poklesne-li v období mezi Valnými hromadami počet členů Etického výboru pod počet stanovený Valnou hromadou, je Etický výbor oprávněn kooptovat nové členy Etického výboru.. Ke kooptaci člena Etického výboru je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů všech členů Etického výboru.
6) Člen Etického výboru může být ze své funkce odvolán. O odvolání člena Etického výboru Asociace z funkce rozhoduje Představenstvo dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů Představenstva na návrh dvoutřetinové většiny všech členů Etického výboru.
7) Člen Etického výboru může ze své funkce odstoupit buď písemným prohlášením doručeným předsedovi Etického výboru prostřednictvím sekretariátu Asociace nebo prohlášením učiněným do zápisu z jednání Etického výboru. Výkon funkce končí dnem, kdy je písemné prohlášení doručeno nebo učiněno do zápisu z jednání výboru, není-li dohodnuto jiné datum ukončení.
8) Etický výbor může jmenovat svého tajemníka, který organizačně zajišťuje činnost Etického výboru a po projednání s předsedou připravuje a členům Etického výboru rozesílá podklady pro jednání.
9) Jednání Etického výboru se řídí jednacím řádem Etického výboru, který schvaluje Etický výbor. Není-li tajemník ustanoven anebo přítomen, zajišťuje splnění povinností podle předchozí věty Generální sekretář.
10) Funkční období člena Etického výboru je vždy na období do příští valné hromady od valné hromady, na které byl člen zvolen. Výkon funkce člena Etického výboru je nezastupitelný. Opětovné zvolení členem Etického výboru se nevylučuje.

 

 

§ 17
Generální sekretář

1) Generální sekretář stojí v čele sekretariátu Asociace.
2) Generální sekretář zejména:
a) zajišťuje plnění cílů a úkolů Asociace stanovených Představenstvem,
b) jedná jménem Asociace v rozsahu písemného zmocnění uděleného předsedou Představenstva Asociace,
c) zajišťuje zpracování návrhu a plnění rozpočtu,
d) řídí a koordinuje činnost sekretariátu Asociace,
e) organizačně zabezpečuje realizaci rozhodnutí Valné hromady, Představenstva, Dozorčí rady a Etického výboru,
f) zabezpečuje přípravu jednání Valné hromady, Představenstva, Dozorčí rady a Etického výboru,
g) zajišťuje koordinaci prací mezi orgány Asociace navzájem a mezi orgány Asociace a odbornými komisemi,
h) usiluje o pravidelnou spolupráci na základě vzájemné výhodnosti se všemi obdobnými subjekty působícími v oblasti finančního trhu.
3) Generální sekretář prostřednictvím sekretariátu zajišťuje zejména:
a) administrativní a operativní záležitosti Asociace,
b) činnosti související s informační povinností členů Asociace plynoucí ze stanov Asociace a vnitřních předpisů závazných pro členy Asociace,
c) vede seznam členů Asociace.


§ 18
Odborné komise

1) Stálé nebo dočasné odborné komise pro jednotlivé úseky odborné problematiky zřizuje a ruší Představenstvo.
2) Náplň rozsah a délku činnosti, členy odborné komise jakož i jejich počet určuje Představenstvo.
3) Podrobnosti stanoví vnitřní předpis, který schvaluje Představenstvo.


Část čtvrtá
Hospodaření Asociace

§ 19
Rozpočet

1) Asociace hospodaří na základě rozpočtu schváleného Představenstvem Asociace pro daný kalendářní rok.
2) K zabezpečení své činnosti získává Asociace hmotné a finanční prostředky především ve formě vstupních příspěvků, členských příspěvků členů Asociace, plateb za služby, z jiných výnosů z případné podnikatelské činnosti, a dále z dotací nebo darů.
3) Příjmy Asociace jsou určeny zejména ke krytí nákladů na činnost Asociace, zejména nákladů souvisejících se vzdělávacími a propagačními činnostmi Asociace a ke krytí nákladů na zajištění provozu sekretariátu, mzdy zaměstnanců, odměny členů orgánů Asociace, případně dalších nákladů vzniklých v souvislosti s činností Asociace a k vkladu do jiné právnické osoby či nabytí majetkových účastí na podnikání jiné právnické osoby podle následujícího bodu.
4) K zabezpečení své vzdělávací, propagační a jiné podnikatelské činnosti podle předchozího bodu může Asociace založit právnickou osobu nebo se účastnit na podnikání jiné právnické osoby. O založení právnické osoby nebo o majetkové či jiné účasti na jiné právnické osoby rozhoduje Představenstvo Asociace většinou dvou třetin hlasů všech členů Představenstva. Členem dozorčí rady právnické osoby založené Asociací nebo právnické osoby na jejíž podnikání se Asociace účastní je zpravidla člen Dozorčí rady Asociace.

§ 20
Členské příspěvky

Výši vstupního příspěvku a výši členského příspěvku a jejich splatnost stanoví Představenstvo. Pro individuální členy se stanovují na každý kalendářní rok pevnou částkou, stejnou pro všechny bez ohledu na to, zda byli do Asociace přijati v průběhu kalendářního roku. Pro korporativní členy se členský příspěvek stanovuje v návaznosti na schválený rozpočet Asociace tak, aby se na financování Asociace podíleli v poměru svých obratů, dosažených z činností souvisejících se zprostředkováním finančních produktů a finančním poradenstvím v předešlém kalendářním roce, přičemž může být stanovena minimální výše. U nově přijímaných korporativních členů se vstupní příspěvek stanovuje ve stejné výši jako členský příspěvek pro celý daný rok. Členský příspěvek u nich může být krácen na základě měsíců zbývajících od přijetí do konce kalendářního roku. Vstupní příspěvek u nich může být částečně nebo zcela odpuštěn.


Část pátá
Závěrečná a přechodná ustanovení

§ 21
Povinnost mlčenlivosti

Všichni členové orgánů a členové odborných komisí Asociace jsou povinni zachovávat mlčenlivost o vnitřních záležitostech Asociace, o nichž se dověděli při výkonu své funkce či práce, pokud nejde o informace, které jsou nebo mají být veřejně dostupné, a o všech záležitostech členů Asociace, pokud zveřejnění těchto záležitostí nevyplývá ze stanov Asociace, Etického kodexu či opatření a postupů v rámci vnitřních předpisů závazných pro členy. Pokud členové orgánů a členové odborných komisí Asociace nejsou současně členy Asociace, musí s nimi být uzavřena dohoda o mlčenlivosti.

§ 22
Partneři

1) Partnerem Asociace se mohou stát na smluvním základě zejména právnické i fyzické osoby, které působí v oblastech blízkých sféře zájmů Asociace, hodlají podporovat její činnost, jejichž profesní a jiné aktivity nejsou v rozporu se zájmy a cíli Asociace a jejichž odborné zkušenosti mohou být pro Asociaci přínosem.
2) Partnerství žádá formou písemné žádosti potenciální partner.
3) Přijetí žadatele o partnerství rozhoduje na základě písemné žádosti žadatele Představenstvo. Představenstvo žádosti nevyhoví pokud nepovažuje přijetí žadatele z hlediska poslání a cílů Asociace za účelné.
4) Bližší podmínky partnerství stanoví písemná dohoda mezi partnerem a Asociací.
5) Představenstvo Asociace může potenciálnímu partnerovi partnerství nabídnout bez jeho písemné žádosti. V nabídce partnerství vymezí bližší podmínky návrhu písemné dohody mezi Asociací a partnerem.

§ 23
Zrušení a zánik Asociace

1) Asociace zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem,
b) pravomocným rozhodnutím soudu o jejím rozpuštění.
2) Před zánikem Asociace bude provedena likvidace, jestliže majetek Asociace nepřejde na jejího právního nástupce.
3) Pokud Valná hromada nerozhodne ve věci zrušení Asociace jinak, bude po uhrazení všech jejích závazků naloženo s jejím majetkem tak, že veškerý hmotný a nehmotný majetek bude přednostně prodán členům Asociace, v případě nezájmu ze strany členů Asociace bude majetek prodán jiným zájemcům.
4) Zůstatek finančních prostředků bude rozdělen mezi individuální a korporativní členy, kteří k okamžiku zániku byli členy Asociace, v poměru podle členských příspěvků, které uhradili v posledním kalendářním roce existence Asociace.

 

 

© 2010 AFIZ
AFIZ, z.s., V Jámě 1, 110 00 Praha 1
tel.: xxx